Algemene voorwaarden Condifit | 2017

 

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, worden gehanteerd door Condifit V.O.F.., handelend onder de naam Condifit , en zijn een integraal onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en Condifit, tenzij de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden is uitgesloten of is beperkt door de toepasselijke wetgeving, regelgeving of schriftelijke overeenkomst.

 

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht. c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Condifit via de app in staat is te leveren ten behoeve van de Klant, waaronder oefeningen op het gebied van fitness, gezondheid, conditie en welzijn. d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen. e) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van Condifit afneemt. f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Condifit met betrekking tot de toegang en het gebruik van de app. g) App: de app van Condifit die toegankelijk is via de App Store van Apple en via welke Condifit haar Diensten aanbiedt.

 

2. AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Condifit zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Condifit af te nemen. Het feit dat Diensten op enig tijdstip door Condifit worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze Diensten te allen tijde worden aangeboden. Condifit is gerecht het aanbod te wijzigen en aan te passen. 3. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Condifit niet en de Klant kan geen rechten ontlenen aan dergelijke kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten.

 

3. OVEREENKOMST, DIENSTEN
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via de app heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Condifit de aanmelding heeft bevestigd. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn. Indien de Klant jonger is dan achttien (18) jaar dient zij onder begeleiding van een volwassene te trainen. Het gebruik van de app voor een Klant jonger dan twaalf (12) jaar wordt afgeraden. 2. Bij de afname van een Dienst door de Klant komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en Condifit tot stand. 3. Condifit is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

 

4. HERROEPINGSRECHT
1. Bij elke Overeenkomst beschikt de Klant over een Bedenktermijn van zeven (7) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Condifit mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht. 2. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt zeven (7) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. 3. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant Condifit een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Condifit is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de Klant aan Condifit moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

 

5. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KLANT
1. Indien de Klant de Overeenkomst wenst te herroepen, brengt de Klant Condifit hiervan op de hoogte door middel van het modelformulier voor herroeping of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze. 2. Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle eventueel aanvullende overeenkomsten van rechtswege eveneens herroepen.

 

6. PRIJS EN BETALING
1. De prijzen die worden vermeld op de app zijn in euro’s en inclusief de btw en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen. 2. Betaling door de Klant verloopt volledig via de Apple App Store.

 

7. ACCOUNT EN VEILIGHEID
1. De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant onverwijld te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant onverwijld te worden aangevuld. 2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens. 3. De Klant dient Condifit onverwijld op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount.

 

8. GEBRUIK VAN DE APP
1. Het is de Klant niet toegestaan de app zodanig te gebruiken dat het functioneren van de app in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast. 2. Het is de Klant niet toegestaan de app anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

 

9. BESCHIKBAARHEID VAN DE APP
Condifit streeft ernaar de app zoveel mogelijk beschikbaar te hebben. Ten behoeve van onderhoud kan Condifit delen van de app buiten gebruik stellen. Condifit zal dit tot een minimum beperken en dit tijdig aan de Klant mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet van Condifit kan worden gevergd.

 

10. DERDE PARTIJEN
Voor het gebruik van de app en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

 

11. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST
1. Condifit is gerechtigd de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. 2. Ten minste een maand voordat een voorgenomen wijziging van één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst van kracht worden: a) stelt Condifit de Klant op genoegzame wijze op de hoogte van de inhoud van de voorgenomen wijziging(en); b) biedt Condifit de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos op te zeggen.

 

12. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR CONDIFIT
Condifit is bevoegd om de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant: a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden; b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld; c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend; d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten; e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of f) failliet is verklaard.

 

13. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT
1. De Overeenkomst kan tegen de afloop van de initiële duur door opzegging worden beëindigd. Indien de initiële duur van de Overeenkomst één jaar bedraagt, en de Klant de Overeenkomst niet binnen 24 uur voor de einddatum van deze initiële duur opzegt, wordt de Overeenkomst na de initiële duur automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. 2. Indien de Overeenkomst is verlengd voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één (1) maand. 3. De Overeenkomst kan naar keuze van de Klant worden opgezegd via de app.

 

14. AANSPRAKELIJKHEID KLANT
1. De Klant is aansprakelijk voor schade van Condifit die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden. 2. De Klant is daarnaast aansprakelijk voor schade van Condifit die is ontstaan door opzet of roekeloosheid van de kant van de Klant. 3. De Klant vrijwaart Condifit van aanspraken van derden op vergoeding van schade die zij hebben geleden als gevolg van het gebruik dat de Klant van de app maakt en de Diensten die de Klant afneemt.

 

15. AANSPRAKELIJKHEID CONDIFIT
1. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Condifit, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten. 2. Condifit is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden. 3. Condifit is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook. 4. Condifit is niet aansprakelijk voor (schade door) artikelen van derde partijen die worden aangeboden via de app. 5. Indien de Klant via de app een artikel van een derde partij afneemt, waarvoor deze derde partij dient te beschikken over persoonsgegevens, dan is Condifit niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partij. 6. De aansprakelijkheid van Condifit is in ieder geval gemaximeerd tot de abonnementskosten van Condifit.

 

16. OVERMACHT
De Klant en Condifit zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

 

17. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de app en op de inhoud van de app berusten bij Condifit, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan iets van de app te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Condifit, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via de sociale media kanalen.

 

18. OVERDRACHT VAN RECHTEN
1. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Condifit is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

 

19. ONGELDIGE BEPALINGEN
Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

 

20. PRIVACY
Op het gebruik van de app en bij de afname van Diensten is het Privacyreglement Condifit van toepassing.

 

21. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op overeenkomsten tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing middels de Rechtbank van Haarlem.

 

22. CITEERTITEL
Deze Algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden Condifit 2017”.